Nieuws

Maart 2023 Het plantsoen wordt hersteld

Er komt geen bouwkeet- en opslagdepot over een kwart van het plantsoen welke aanvankelijk voor tien tot twaalf jaar voorgenomen was. Dit na boom effect rapportages en juridische actie van bewoners.

Opknapbeurt Galileïplantsoen – Gemeente Amsterdam

24 juli 2023 ongeval met letsel

Helaas wederom een ongeval met letsel

14 juli 2023 nieuwe verkeersplateaus voor de veiligheid

na lang lobbyen worden twee verkeersplateaus aangelegd. In 2024 zou nog een plateau bij de kruising met de Linnaeusparkweg volgen.

18 april 2023 inspraak bij commissievergadering Stadsdeel Oost

Tekst door Marc van der Zee

24 januari 2023 ernstig ongeval op kruising Wethouder Frankeweg / Middenweg met gewonden waarvoor inzet traumahelikopter

Uit de enquête van de gemeente bleek dit punt door bewoners van de stad te worden beschouwd als meest verkeersonveilig van heel Amsterdam vooral vanwege het vele vrachtverkeer. Helaas blijkt de onveiligheid vandaag weer, door een afslaande vuilniswagen.

1 januari 2023 ravage na ongeluk

13 maart 2022 gesprek verkeersaanpassingen

Vandaag was er een vervolggesprek met de heer Vermin, dagelijks bestuurder stadsdeel, de heer Abbestee, verkeerskundig ontwerper en mevrouw De Jong, namens medezeggenschapsraad basisschool St Lidwina en Amsterdamse MAVO Linnaeushof.

Voorgesteld aan de verkeerscommissie zullen worden de volgende aanpassingen waar nu budget voor is:

  • overzichtelijker maken van fietsersoversteek Wethouder Frankeweg naar Linaeushof door verplaatsing laad- en los plek ipv parkeerplaatsen en vervanging autoparkeren tot fietsparkeren. Er is een mogelijkheid dat het zebrapad hier verdwijnt als dit de veiligheid van fietsers ten goede komt; bij het kruispunt Middenweg kan dan overgestoken worden. Ook zal mevrouw De Jong nog verder overleg hebben voor verbeteringen verkeerssituatie in de Linnaeushof zelf.
  • plateau zebrapad kruispunt Linnaeusparkweg aan de westkant. Het zebrapad aan de oostkant zal dan verdwijnen; het is niet mogelijk beide zebrapaden te verhogen, we stemmen hierin toe.
  • plateau zebrapad kruispunt Radioweg aan de oostkant (tegenover FEBO). Het zebrapad aan de westkant kruispunt Radioweg met verkeerslicht zal blijven; het verhogen van het gehele kruispunt tot een plateau is de kostbaar voor het budget 2022.
  • plateau zebrapad ter hoogte van Apostolische Kerk aan zuidkant bij oversteek naar Galileiplantsoen oneven zijde. Het plateau aan de noordkant zal dan verdwijnen; het is niet mogelijk beide zebrapaden te verhogen. We stemmen hierin toe.

De aanpassingen en Groot Onderhoud zitten elkaar niet in de weg. Wanneer de verkeerscommissie fiat geeft zal de bewonersvereniging op de hoogte gesteld worden en is de verwachting dat de aanpassingen in 2022 zullen plaatsvinden. Ook wordt naar verwachting de verlaging van de maximumsnelheid op ons traject naar 30 km per uur naar voren gehaald.

Het is mogelijk dat er in 2023 budget komt voor meer aanpassingen.

Verkeersveiligheid van onze straat meest zorgwekkend van Amsterdam

Uit de enquête van de gemeente blijkt dat onze straat door bewoners van de stad wordt beschouwd als meest verkeersonveilig van heel Amsterdam in het algemeen en veruit als meest zorgelijk wat betreft vrachtverkeer.

Gesprek met de heer Vermin over de verkeerssitutatie 11 februari 2022

Gesprek met de heer Vermin en verkeerskundige over mogelijk aanpassingen die het verkeer veiliger kunnen maken en een samenhang hebben met de komende 30 km per uur limiet en het Plusnet fiets. Ook is Mw De Jong namens de St Lidwina en de Amsterdamse MAVO aan het Linnaeushof aanwezig.

Voor vijf plekken is een ontwerp: de oversteek bij de Apostolische Kerk, de bocht Archimedesweg/Galileiplantsoen, de kruising met de Radioweg, de kruising met de Linnaeusparkweg, de oversteek naar de Linnaeushof. Het gaat met name om plateaus en middengeleiders.

Gezien financiele beperkingen moet er wel prioritering worden, de bewonersvereniging geeft hoogste prioriteit aan oversteek Linnaeushof, daarna kruising Radioweg resp kruising Linnaeusparkweg.

Er komt op 14 maart een vervolggesprek, waarbij het nog niet mogelijk is een tijdspad voor implementatie aan te geven; de heer Vermin geeft aan dat de bouwkeetlocatie met haar aanvoerende verkeer de implementatie van deze plateaus en middengeleiders niet in de weg hoeft te zitten maar helemaal zeker lijkt dit niet.

23 december Gemeenteraad stemt in met 30 km per uur in de stad

Ook ons traject zal 30 km per uur worden

26 november nota van beantwoording

Naar aanleiding van inspraak heeft de gemeente een Nota van Beantwoording 30 km per uur gepubliceerd. Helaas is het antwoord van de gemeente is een standaard antwoord dat niet ingaat op de specifieke vragen (zie onder inspraak). Wat verder verbaast is dat er wordt genoemd dat er vooralsnog geen veranderingen aan de infrastructuur zal plaatsvinden tenzij herinrichting of groot onderhoud. Groot onderhoud staat juist bij ons in de planning en ik begrijp hieruit dat dit aan de beantwoorder van de gemeente voorbij is gegaan.
Ons verzoek om een antwoord te krijgen dat daadwerkelijk aansluit bij de vragen is doorgespeeld is neergelegd bij een medewerker van de gemeente en ons is toegezegd dat de gemeente hierop in de week van 29 november 2021 terug zal komen.

Antwoord van de gemeente in nota van Beantwoording:

Met het oog op de invoering van 30km/u bereidt de gemeente samen met partners een samenhangend pakket van maatregelen voor waar onderdeel van uitmaken: bebording en belijning, communicatie en voorlichting, maatregelen voor gedragsverandering, intelligente snelheidsaanpassing voertuigen, tijdelijke herinrichting op moeilijke locaties en verkeershandhaving. Met bebording en markering maken we duidelijk wat de toegestane snelheid is. Het volledig herinrichten van wegen doen we niet bij invoering. Wel kijken we of kleine aanvullende maatregelen, zoals drempels, ribbelstroken of versmallingen nodig zijn op een aantal locaties. Bij groot onderhoud en/of herinrichting van wegen zijn verdere aanpassingen mogelijk.

2 oktober 2021 inspaakreactie 30 km per uur ingediend

De bewonersvereniging steunt namens haar leden maar ook de ondernemers en scholen het voornemen voor 30 km per uur maar wijst de gemeente op haar meermaals aangegeven toewijding om te veiligheid van ons traject te verbeteren, en wenst dat dit zal leiden tot infrastructurele verbetering die naleving van de 30 km per uur borgt en het verkeer veiliger maakt.

29 september 2021 Gesprek met Stadsdeelbestuurder

Wij hadden gesprek met stadsdeelbestuurder Rick Vermin, bestuursadviseur Pepijn van Loon en verkeerskundig ontwerper Tom Abbestee. Het gesprek was constructief. Er is een spanningsveld tussen wat de gemeente wilt doen (“Ook onderzoeken we hoe het Galileiplantsoen veiliger kan worden.”) en wat de beperkte financiele middelen in deze tijd toelaten. We hebben op de benoemde intenties van de gemeente en de urgentie van de verkeerspunten gewezen en gevraagd waarom het Groot Onderhoud van de Middenmeer niet benut kan worden om voor te sorteren op infrastructurele aanpassingen voor de voorgenomen 30 km per uur limiet in 2023.

Tom Abbestee gaf aan dat technisch dat zeer wel mogelijk is en Rick Vermin zal in de komende maanden kijken hoe hier budget voor vrij te krijgen is. Naar verwachting is dit in januari duidelijk en dan kunnen we een vervolggesprek met Rick Vermin hebben.

4 juli 2021 Binnen zes weken nieuw ernstig ongeval met letsel

Wederom een ernstig ongeval met letsel, op nog geen 50 meter van het ernstige ongeval met letsel op 25 mei jongstleden.

25 juni 2021 – Inspraak Stadsdeelcommissie Watergraafsmeer

Afgelopen Dinsdag 22 juni hebben wij names de bewonersvereniging ingesproken bij de stadsdeelcommissie vergadering. Hier hebben wij een goed beeld kunnen schetsen van de huidige situatie in onze straten. Aanwezig waren de deelraad leden van Watergraafsmeer en vertegenwoordigers van het Dagelijks bestuur van Amsterdam Oost.

De heer Rick Vermin (Groen Links), stadsdeelbestuurder en portefeuillehouder voor Democratisering en Verkeer heeft een gesprek toegezegd.

Bekijk de presentatie van de bewonersvereniging hier.

Of bekijk via deze link vanaf minuut 38 van de opname van de vergadering.

23 mei 2021 – ernstig ongeval met lestel

Helaas weer een ernstig ongeval. Bij een lagere maximumsnelheid zouden de gevolgen naar we kunnen aannemen veel minder ernstig zijn.

18 maart 2021 – steun van scholen

De Vijfde Montessori School (5MW) en de Lidwina School delen de zorgen om de verkeerssituatie en hebben deze geuit naar de gemeente.

12 maart 2021 – gesprek met gebiedsmakelaar

We hebben op 12 maart een nieuw gesprek met de gebiedsmakelaar gehad. De gebiedsmakelaar geeft aan dat het streven is enerzijds een integrale aanpak ter verbetering van de verkeerssituatie op termijn, anderzijds het op korte termijn aanpakken van knelpunten die prioriteit behoeven. Deze laatste zijn, in overleg:

  • Het zebrapad naar de Linnaeushof, omdat hier veel kinderen naar de scholen aldaar oversteken terwijl te hard rijdend gemotoriseerd verkeer vaak niet stopt bij het zebrapad.
  • De kruising met de Linnaeusparkweg, omdat hier veel fietsers oversteken, recentelijk ook een aanrijding.
  • De haakse bocht nabij de spoortunnel, omdat fietsers hier schuin dienen over te steken en voetgangers direct na de bocht oversteken in een onoverzichtelijke verkeerssituatie.

Natuurlijk is deze selectie gewogen en zijn de andere knelpunten ook ernstig; helaas echter kan niet alles tegelijk worden aangepakt.

Voorts zullen wij binnenkort een nieuw gesprek met de gebiedsmakelaar houden waarbij ook een ambtenaar van Verkeer van de Gemeente Amsterdam verwacht wordt, die meer zal kunnen vertellen over mogelijkheden tot verandering alsmede de tijdslijn hiervan.

7 Maart 2021 – Impressie Verkeer Wethouder Frankeweg

Op de achtergrond het oversteekpunt voor kinderen van Lidwina school
en MAVO Linnaeushof.

5 januari 2021

Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de verkeerssituatie in de buurt.

15 januari 2021

We hebben op 15 januari de knelpunten verkeer doorgenomen met de gebiedsmakelaar Watergraafsmeer van de Gemeente Amsterdam tijdens een wandeling over het gehele traject. De inbreng van de leden (ook zaken die niet direct het verkeer betroffen) is besproken en we hebben aangedrongen op omvattender maatregelen, zoals uit onze enquête naar voren kwam. Gezien de coronamaatregelen was het niet mogelijk dat ook de betrokken verkeersdeskundige en de betrokken persoon voor infrastructuur Middenmeer aanwezig was. De gebiedsmakelaar zal evenwel met hen verder in overleg gaan en binnenkort aan ons terugkoppelen.